szukaj
Wyślij rozważanie na email
:
Rozważania na każdy dzień

sobota, 01 października 2022

29. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
DOKTORA KOŚCIOŁA

WSPOMNIENIE

1. Prawda o Miłości jako sercu Kościoła w życiu św. Teresy.
2. Pragnienie wielkiej Miłości doprowadziło św. Teresę do odkrycia swej małej drogi.
3. Miłość nie szuka swego: stale uczyć się Miłości.

29.1 W bardzo młodym wieku Teresa pragnie podjąć życie kontemplacyjne i mimo przeciwności wstępuje do Karmelu. W swoim krótkim życiu osiągnęła szczyty świętości, jej pi­sma zawierają wiele głębokich intuicji wiary, są świadectwem dojrzałości jej życia wewnętrznego...
     więcej..

niedziela, 02 października 2022

Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła
Rok C

30. WZRASTAĆ W WIERZE

           1. Ożywiać miłość do Boga.
           2. Prosić Pana o mocną wiarę.
           3. Akty wiary.

30.1 Liturgia dzisiejszej niedzieli koncentruje się na cnocie wiary. W pierwszym czytaniu, prorok Habakuk skarży się przed Panem, że zło triumfuje nad dobrem. Lamentuje nad ludem wybranym, upokorzonym zarówno przez najeźdźcę, jak i przez własne gorszące zachowanie.
     więcej..

poniedziałek, 03 października 2022

Dwudziesty Siódmy Tydzień Zwykły – Poniedziałek
31. MIŁOSIERNY SAMARYTANIN

1. Chrystus jest miłosiernym Samarytaninem, który przyszedł, by nas uleczyć.
2. Czynne i praktyczne współczucie wobec potrzebujących.
3. Miłość wobec najbliższych.

31.1 Zamieszczona w Ewangelii św. Łukasza przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, którą czytamy podczas dzisiejszej Mszy św., jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających fragmentów Nowego Testamentu. Pan naucza nas w niej, kto jest naszym bliźnim i na czym polega braterska miłość.
     więcej..

wtorek, 04 października 2022

31. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
WSPOMNIENIE

1. Ubóstwo św. Franciszka. Ubóstwo zwyczajnego chrześcijanina.
2. Szczególna potrzeba tej cnoty w naszych czasach. Sposoby jej praktykowania.
3. Owoce ubóstwa.

31.1 W czasach, kiedy wielu duchownych otaczało się wielkim przepychem ... Pan wezwał św. Franciszka, aby jego życie w ubóstwie stało się nowym zaczynem w tym społeczeństwie, które z powodu swego przywiązania do dóbr materialnych coraz bardziej oddalało się od Boga.
     więcej..

środa, 05 października 2022

32. ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ
WSPOMNIENIE

1. Miłosierdzie to szczególna potęga miłości wznosząca człowieka ponad słabość.
2. Ufność, która pozwoli przezwyciężyć wszelki lęk.
3. Przebaczenie jako przejaw miłosierdzia.

32.1 ... Pierwsze czytanie z dzisiejszej Mszy świętej nawiązuje do obrazu często przywoływanego przez proroków Starego Przymierza: „Bóg miłuje Izraela miłością szczególnego wybrania, podobną do miłości oblubieńca, i dlatego przebaczy mu winy, przebaczy nawet zdrady i niewierności".
     więcej..

czwartek, 06 października 2022

Dwudziesty Siódmy Tydzień Zwykły – Czwartek
34. IMIĘ BOGA I JEGO KRÓLESTWO

1. W jaki sposób możemy święcić imię Boga. Pierwsza prośba modlitwy Ojcze nasz.
2. Królestwo Boże.
3. Szerzenie Królestwa Niebieskiego.

34.1 „Gdy uświadomimy sobie godność dzieci Bożych, ogarnie nas czułość, która rozpala serca wszystkich prawdziwych dzieci; i nie myśląc już o swoich zainteresowaniach, będziemy troszczyć się jedynie o chwałę naszego Ojca. Będziemy do Niego mówić: Święć się imię Twoje...
     więcej..

Dwudziesta Niedziela Zwykła
Rok C

66. OGIEŃ MIŁOŚCI BOŻEJ

           1. Wiara w miłość Boga do ludzi.
           2. Miłość domaga się wzajemności, a ta wyraża się w czynach.
           3. Rozpalać w innych miłość do Chrystusa.

66.1 W Piśmie Świętym ogień często jawi się jako symbol miłości Boga, która oczyszcza ludzi z wszelkich nieczystości. Miłość, jak ogień, co nie mówi „Dość” (Prz 30, 16), ma siłę płomieni i rozpala się w obcowaniu z Bogiem. Serce w mym wnętrzu rozgorzało; gdy rozważałem, zapłonął w nim ogień – woła Psalmista (Ps 39(38), 4). W dniu Pięćdziesiątnicy Duch Święty – Miłość Boża – rozlał się na Apostołów w postaci języków ognistych, które oczyściły ich serca, zapaliły je i usposobiły do misji szerzenia Królestwa Chrystusowego na całym świecie.

Jezus mówi nam w dzisiejszej Ewangelii: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął (Łk 12, 49). W Chrystusie miłość Boża osiąga swój najwyższy wyraz: Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał (J 3, 16). A Jezus dobrowolnie oddaje za nas swoje życie: Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich (J 15, 13). Dlatego też mówi nam także o swojej niecierpliwości, aż spełni się Jego Chrzest, Jego własna śmierć na Krzyżu, poprzez którą nas odkupuje i podnosi: Chrzest mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie! (Łk 12, 50).

Pan chce, aby Jego Matka, Najświętsza Maryja Panna, przeniknęła do naszego serca i wywołała pożar, który ogarnie wszystko. On kocha każdego z nas miłością osobistą i indywidualną, jakby każdy z nas był jedynym przedmiotem Jego miłości. Jezus w żadnej chwili nie przestał nas kochać, pomagać nam, bronić nas, porozumiewać się z nami. Nie przestał kochać w chwilach największej niewdzięczności z naszej strony, kiedy popełnialiśmy największe grzechy, kiedy nie odpowiadaliśmy na Jego łaski i kiedy oddaliliśmy się od Niego. Pan zawsze okazywał nam swoją łaskawość, okazuje nam ją również teraz. Bóg, który jest nieskończony i nieskończenie prosty, nie kocha nas połowicznie, ale całym swoim jestestwem, kocha nas bez miary. Ta tajemnica miłości dokonała się w sposób absolutnie szczególny w Jego Matce, Najświętszej Maryi Pannie.

Najświętsza Maryja Panna, nasza Matka, jest zwierciadłem, w którym winniśmy się przeglądać. Prowadziła normalne życie, tak iż jej ziomkowie i krewni nie mieli pojęcia o tym, co działo się w Jej sercu. Nawet Józef niczego by nie wiedział, gdyby Bóg mu tego nie objawił. Ona, najmilsze stworzenie Boga, żyła zupełnie zwyczajnie. W chwili Zwiastowania, kiedy zostało Jej objawione, że Bóg kocha Ją w sposób szczególny, Maryja uwierzyła i zgodziła się być osobą od wieków przeznaczoną na Matkę Boga. Jakże wielka musiała być wiara Najświętszej Maryi Panny wobec myśli, że w Niej przebywa zbawienie Izraela, tak nieporównanie bliższe niż to, które w historii Izraela występowało u Judyty lub Estery! Ona nie tylko uwierzyła w miłość z absolutnego wybraństwa Bożego, ale uwierzyła bezgranicznie.

Matka Najświętsza uczy nas wierzyć w bezgraniczną miłość Boga. Pomaga nam teraz, kiedy mamy Ją przed sobą, zastanowić się nad naszą wzajemnością wobec tej miłości. Czy nasze serce jest żywą pochodnią, tak jak serce Najświętszej Maryi Panny, czy też tylko ogarkiem letniości i dobrowolnej miernoty?

Bóg mnie kocha, i to jest rzecz podstawowa w moim życiu. Reszta prawie nie ma znaczenia. „O Niepokalany Baranku Boży, (…) zniszcz we mnie wszystko, co Ci się nie podoba” [1].

66.2 Miłość domaga się miłości, a ta przejawia się w uczynkach, w codziennym staraniu się o obcowanie z Bogiem i w zgadzaniu się z Jego wolą. Drugie czytanie mszalne (Hbr 12, 1-4) zachęca nas do tego codziennego zmagania się, ponieważ otacza nas takie mnóstwo świadków: świętych, którzy uczestniczą w naszej walce i tych, których mamy przy sobie i którym tak bardzo możemy pomagać swoim przykładem i swoim staraniem, aby byli bliżej Chrystusa. Zrzuciwszy wszelki ciężar – czytamy dalej – [a przede wszystkim] grzech, który nas łatwo zwodzi, biegnijmy wytrwale w wyznaczonych nam zawodach. Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala. W Nim mamy utkwiony wzrok, jak biegacz, który rozpocząwszy bieg nie pozwala się rozpraszać niczemu, co by oddzielało go od celu. Zdecydowanie i energicznie usuwajmy wszelką okazję do grzechu, gdyż, pisze Apostoł, jeszcze nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi. Jeśli zajdzie potrzeba, powinniśmy być gotowi na przelew krwi, byle nie popełnić nawet grzechu powszedniego. Lepiej jest umrzeć, aniżeli choćby lekko obrazić Boga.

Wielokrotnie musimy mówić tak Miłości. On sam domaga się odpowiedzi twierdzącej w postaci tysięcy drobnych wydarzeń codziennych. Jest nią wyrzeczenie się siebie w służbie tym, z którymi mieszkamy lub pracujemy, wyświadczając im wiele drobnych przysług. Jest nią też każde małe umartwienie, które pomoże nam zachowywać umiarkowanie i wstrzemięźliwość. Tą odpowiedziią na Miłość jest punktualność w rozpoczynaniu obowiązków, schludność w ubiorze, porządek wśród książek lub narzędzi pracy, wysiłek, jakiego często wymaga chwila rozmyślania, kiedy powtarzamy Panu, iż Go kochamy, walcząc z roztargnieniami. Jest nią wreszcie radosne przyjęcie woli Bożej, kiedy ona nie zgadza się z naszymi planami lub pragnieniami. W ten sposób wykuwają się drobne zwycięstwa, których codziennie oczekuje Bóg od tego, kto Go kocha. Również z miłości musimy często mówić nie, strzegąc wzroku, mówić nie ciału, które domaga się większych wygód, a mniej ofiary, pragnieniu przedwczesnego opuszczenia pracy, itd. Duch Święty podsuwa nam wiele sposobów odpowiedzi na tę nieskończoną miłość, jaką kocha nas Jezus.

Miłość wyraża się w żalu za grzechy i w skrusze, gdyż tyle razy – nawet nie zdając sobie sprawy – mówimy nie miłości. Są to okazje do głębszego aktu żalu za to, że nie potrafiliśmy odpowiedzieć na miłość. Powinniśmy często pragnąć spowiedzi, w której zawsze spotkamy się z Miłosierdziem Bożym i w której dokonywało się uzdrowienie naszych chorób. „Nikt nie może prawdziwie kochać, jeśli prawdziwie nie żałuje. Wiadomo przecież, że im bardziej kogoś kochamy, tym bardziej jest nam przykro, jeśli dozna od nas obrazy”[2].

Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafinów, trzymając w ręce węgiel, który szczypcami wziął z ołtarza. Dotknął nim ust moich i rzekł: „Oto dotknęło to twoich warg, twoja wina jest zmazana, zgładzony twój grzech”(Iz 6, 6-7). Prośmy Pana, aby ogień Jego miłości oczyścił naszą duszę, w której jest tyle brudu, i oczyścił nas całkowicie: „O, Jezu... wzmocnij nasze dusze, utoruj nam drogę, a przede wszystkim upój nas miłością! Spraw, byśmy się stali żywymi pochodniami, które zapalą ziemię Boskim ogniem przyniesionym przez Ciebie”[3].

66.3 Jako chrześcijanie winniśmy być ogniem, który rozpala tak, jak Jezus rozpalił swoich uczniów. Nikt z naszych znajomych nie powinien pozostać obojętny. Nasza miłość winna być żywą pochodnią, która zamienia napotykanych ludzi w punkty zapalne, nowe źródła miłości i apostolstwa. Poprzez nas Duch Święty tchnie na wielu z tych, którzy wydają się już przygaszeni, i z ich dopalającego się życia chrześcijańskiego wybuchną płomienie, rozchodzące się na inne środowiska, pozostające dotąd oziębłe i martwe. To nieważne, iż nam się wydaje, że jesteśmy niczym, że nic nie potrafimy zrobić, że nic nie umiemy, że brakuje nam formacji. Pan pragnie jedynie tego, aby mógł liczyć na każdego z nas. Nie zapominajmy, że mała iskra może rozniecić wielki ogień. Jakże miłe jest Panu, gdy w głębi duszy mówimy Mu, że całkowicie należymy do Niego, że może liczyć na tę okruszynę, jaką sami stanowimy! „Pisałeś: «Królu mój, słyszę jak wołasz głosem żywym, który brzmi jeszcze w moich uszach: Ignem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur?Przyszedłem, by rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął!?»

A potem dodałeś: «Panie, odpowiadam Ci całym moim jestestwem, mymi zmysłami i moją mocą: Ecce ego quia vocasti me!Oto jestem, przecież mnie wołałeś!»

– Oby ta twoja odpowiedź była codzienną rzeczywistością”[4].

Prawdziwa miłość do Boga wyraża się bezpośrednio w apostolstwie i w pragnieniach, aby inni poznali i kochali Jezusa Chrystusa. „Z zadziwiającą normalnością tego, co boskie, duszę kontemplacyjną przepełnia zapał apostolski: Rozgorzało serce moje we mnie, a w rozmyślaniu moim rozpalił się ogień (Ps 39(38), 4). Jakiż to ogień, jeśli nie ten sam, o którym mówi Chrystus: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął (Łk 12, 49)? Ogień apostołowania, który wzmaga się na modlitwie (...)”[5], w zażyłym obcowaniu z Chrystusem.

W modlitwie posila się żarliwość apostolska. Przed Nim ukrytym w tabernakulum posiądziemy światło i siły. Tam będziemy mogli rozmawiać z Jezusem o naszych dzieciach, o rodzicach, o braciach, o przyjaciołach, o poznanej niedawno osobie, o ludziach spotykanych w ciągu dnia, w pracy lub w innych okolicznościach życia. Nikt nie powinien od nas odejść z pustymi rękami. Słowem, przykładem, modlitwą powinniśmy wszystkim głosić Chrystusa, który ich szuka, który na nich czeka, który się nami posługuje jako narzędziami. „Dotąd jeszcze rozlega się po świecie owo wołanie Boże: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię, i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął. – A tymczasem widzisz jak prawie wszystko przygasło...

Czy nie ogarnia cię pragnienie, by wzniecać pożar?”[6].

Powiedzmy Jezusowi, że może liczyć na nas, na nasze słabe siły i nasze szczupłe talenty: Ecce ego quia vocasti me!Oto jestem, ponieważ mnie wołałeś! I prośmy Najświętszą Maryję Pannę, Reginam Apostolorum, byśmy potrafili z odwagą prowadzić innych do poznania Chrystusa.[1] Św. Alfons Maria Liguori, Nawiedzenia Najświętszego Sakramentu, 4.
[2] Św. Tomasz z Akwinu, Wykład dwóch przykazań miłości i dziesięciorga przykazań Bożych, 20.
[3] Św. Josemaría Escrivá, Kuźnia, 31.
[4] Tamże, 52.
[5] Tenże, To Chrystus przechodzi, 120.
[6] Tenże, Droga, 801.
Francisco Fernandez Carvajal. "Rozmowy z Bogiem".
drukuj..

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies we własnej przeglądarce internetowej. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności