szukaj
Wyślij rozważanie na email
:
Rozważania na każdy dzień

piątek, 30 września 2022

Dwudziesty Szósty Tydzień Zwykły – Piątek
26. PRZYGOTOWAĆ DUSZĘ

           1. Miasta, które nie chciały się nawrócić.
           2. Umartwienia bierne.
           3. Dobrowolne umartwienia i umartwienia związane z doskonałym wypełnianiem swoich Obowiązków.

26.1 Jezus wielokrotnie przechodził przez ulice i place miast położonych nad Jeziorem Genezaret. Zdziałał niezliczone cuda dla ich mieszkańców. Ci jednak nie nawrócili się, nie potrafili przyjąć Mesjasza, o którym tyle razy słyszeli w synagodze.
     więcej..

sobota, 01 października 2022

29. ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS
DOKTORA KOŚCIOŁA

WSPOMNIENIE

1. Prawda o Miłości jako sercu Kościoła w życiu św. Teresy.
2. Pragnienie wielkiej Miłości doprowadziło św. Teresę do odkrycia swej małej drogi.
3. Miłość nie szuka swego: stale uczyć się Miłości.

29.1 W bardzo młodym wieku Teresa pragnie podjąć życie kontemplacyjne i mimo przeciwności wstępuje do Karmelu. W swoim krótkim życiu osiągnęła szczyty świętości, jej pi­sma zawierają wiele głębokich intuicji wiary, są świadectwem dojrzałości jej życia wewnętrznego...
     więcej..

niedziela, 02 października 2022

Dwudziesta Siódma Niedziela Zwykła
Rok C

30. WZRASTAĆ W WIERZE

           1. Ożywiać miłość do Boga.
           2. Prosić Pana o mocną wiarę.
           3. Akty wiary.

30.1 Liturgia dzisiejszej niedzieli koncentruje się na cnocie wiary. W pierwszym czytaniu, prorok Habakuk skarży się przed Panem, że zło triumfuje nad dobrem. Lamentuje nad ludem wybranym, upokorzonym zarówno przez najeźdźcę, jak i przez własne gorszące zachowanie.
     więcej..

poniedziałek, 03 października 2022

Dwudziesty Siódmy Tydzień Zwykły – Poniedziałek
31. MIŁOSIERNY SAMARYTANIN

1. Chrystus jest miłosiernym Samarytaninem, który przyszedł, by nas uleczyć.
2. Czynne i praktyczne współczucie wobec potrzebujących.
3. Miłość wobec najbliższych.

31.1 Zamieszczona w Ewangelii św. Łukasza przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, którą czytamy podczas dzisiejszej Mszy św., jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej wzruszających fragmentów Nowego Testamentu. Pan naucza nas w niej, kto jest naszym bliźnim i na czym polega braterska miłość.
     więcej..

wtorek, 04 października 2022

31. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU
WSPOMNIENIE

1. Ubóstwo św. Franciszka. Ubóstwo zwyczajnego chrześcijanina.
2. Szczególna potrzeba tej cnoty w naszych czasach. Sposoby jej praktykowania.
3. Owoce ubóstwa.

31.1 W czasach, kiedy wielu duchownych otaczało się wielkim przepychem ... Pan wezwał św. Franciszka, aby jego życie w ubóstwie stało się nowym zaczynem w tym społeczeństwie, które z powodu swego przywiązania do dóbr materialnych coraz bardziej oddalało się od Boga.
     więcej..

środa, 05 października 2022

32. ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ
WSPOMNIENIE

1. Miłosierdzie to szczególna potęga miłości wznosząca człowieka ponad słabość.
2. Ufność, która pozwoli przezwyciężyć wszelki lęk.
3. Przebaczenie jako przejaw miłosierdzia.

32.1 ... Pierwsze czytanie z dzisiejszej Mszy świętej nawiązuje do obrazu często przywoływanego przez proroków Starego Przymierza: „Bóg miłuje Izraela miłością szczególnego wybrania, podobną do miłości oblubieńca, i dlatego przebaczy mu winy, przebaczy nawet zdrady i niewierności".
     więcej..

 15. WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIETSZEJ MARYI PANNY

UROCZYSTOŚĆ

1. Maryja wzięta z ciałem i duszą do nieba. Rozważanie czwartej tajemnicy chwalebnej Różańca.
2. Z nieba Najświętsza Maryja Panna opiekuje się i wstawia za swoimi dziećmi.
3. Wniebowzięcie Najświetszej Maryi Panny niesie nadzieję naszego chwalebnego zmartwychwstania.

15.1 Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie, a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje, a potomstwo jej[1]. W ten sposób Najświętsza Maryja Panna pojawia się wraz z Chrystusem w walce i w zwycięstwie nad szatanem. Taki plan naszego zbawienia Opatrzność Boska przygotowała przed wiekami. Taka jest zapowiedź pierwszej księgi Pisma Świętego, a w ostatniej księdze znowu spotykamy się za znamiennym stwierdzeniem: Wielki znak ukazł się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na głowie wieniec z gwiazd dwunastu[2]. Jest to Najświętsza Maryja Panna, która u kresy swego życia, z ciałem i duszą wkracza do nieba. Wkracza, aby jako Matka Boża być ukoronowaną na Królową Wszechświata. Król pragnie twego piękna[3] – wyśpiewujemy w psalmie responsoryjnym.

„Czy jest możliwe, aby Maryja z Nazaretu zaznała w swoim ciele dramatu śmierci?”. Kiedy zastanowimy się nad przeznaczeniem Maryi, nad Jej związkiem z Boskim Synem, wyda się zasadna odpowiedź twierdząca: skoro Chrystus umarł, trudno byłoby utrzymywać coś przeciwnego o Matce (…). Włączona w zbawcze dzieło i złączona ze zbawczą ofiarą Chrystusa, Maryja mogła uczestniczyć w cierpieniu i w śmierci, z uwagi na odkupienie ludzkości”[4]. Apostoł Jan, który z całą pewnością był świadkiem tego przejścia Maryi – Pan powierzył Ją jego opiece i nie mógł być nieobecny w takiej chwili...- niczego nie mówi nam w swojej Ewangelii o ostatnich chwilach naszej Matki na ziemi. On, który z taką jasnością i mocą mówił o śmierci Jezusa na Golgocie, milczy, gdy chodzi o Tę, o którą troszczył się jako o swoją matkę, Matkę Jezusa i Matkę wszystkich ludzi. „To milczenie prowadzi do przypuszczenia, że śmierć Maryi nastąpiła w sposób normalny, bez żadnego szczegółu godnego uwagi. Gdyby tak nie było, to jakże taka wiadomość mogłaby pozostać ukryta dla współczesnych i nie dotrzeć w jakiś sposób do nas?

Gdy chodzi o przyczynę śmierci Maryi, nie wydają się uzasadnione opinie, które chciałyby wykluczyć w Jej przypadku przyczyny naturalne. Ważniejsze jest pytanie o duchową postawę  Dziewicy w chwili Jej odejścia z tego świata. W związku z tym św. Franciszek Salezy utrzymuje, że śmierć Maryi nastąpiła wskutek serdecznego uniesienia (…). Matka Boża umarła z miłości do swego Syna Jezusa”[5]. „Zakończywszy bieg swego ziemskiego życia, została wzięta z ciałem i duszą do niebieskiej chwały”[6]. Tam czekał na Nią Syn, Jezus, w uwielbionym ciele, taki, jakiego oglądała po Zmartwychwstaniu. Swoją Boską mocą Bóg czuwał nad nienaruszalnością ciała Maryi i nie dopuścił do najmniejszej w nim zmiany, zachowując jego doskonałą jedność i całkowitą harmonię. Uzyskała, „jako najwyższe ukoronowanie swych przywilejów to, że została wyjęta od grobowego zepsucia i, pokonując swoją śmierć – jak wcześniej zwyciężył ją Jej Syn – została wyniesiona z ciałem i duszą do niebieskiej chwały”[7]; tak więc harmonia przywilejów maryjnych wymagała Jej Wniebowzięcia.

Często rozważaliśmy ten przywilej naszej Pani w czwartej tajemnicy chwalebnej Różańca. „Matka Boża zasnęła. (…) Lecz Jezus pragnie mieć swoją Matkę z ciałem i duszą w niebie. Dwór Niebieski uszykowany w całej swojej wspaniałości wita Matkę Bożą. Ty i ja – nadal pozostając dziećmi – chwytamy tren wspaniałego, niebieskiego płaszcza Maryi i dzięki temu możemy być świadkami tej cudownej scenerii.

Trójca Przenajświętsza przyjmuje i oddaje honory Tej, która jest Córką, Matką i Oblubienica Boga… I tak wielki jest majestat Maryi, że że Aniołowie wołają ze zdumieniem: „Kimże Ona jest?”[8]. Również my, pełni podziwu, cieszymy się z Aniołami i pozdrawiamy Ją z okazji Jej święta. I czujemy się dumni z tego, że jesteśmy dziećmi tak wielkiej Pani.

Pobożność ludowa i sztuka maryjna często przy tej tajemnicy przedstawiały Najświętszą Pannę niesioną przez aniołów i owianą obłokami. W tych działaniach aniołów, którzy zstapili na ziemię i teraz wznoszą się do nieba, św. Tomasz widzi wyraz czci, jaką aniołowie i wszystkie stworzenia oddaja uwielbionym ciałom.[9] W przypadku naszej Pani, cokolwiek bysmy sobie wyobrażali, okaże się niedostateczne, w porównianiu z tm, co działo się w rzeczywistości. Św. Teresa opowiada, że pewnego razu zobaczyła rękę, jedynie rękę uwielbioną naszego Pana, i wówczas powiedziała, że pięćset tysięcy jasnych słońc, odbijających się w najczystszym krysztale, było jak ciemna i bardzo szara noc w porównaniu z jasnością tej reki. A jakie może być oblicze Chrystusa, Jego spojrzenie…? Pewnego dnia, jeżeli pozostaniemy wierni, będziemy oglądać Jezusa i Najświętszą Maryję Pannę, do których tylekroć zwracaliśmy się w tym życiu.

15.2 Dzisiaj została wzieta do nieba Bogurodzica Dziewica. Ona pierwsza osiągnęła zbawienie i stała się wizerunkiem Kościoła w chwale, a dla pielgrzymującego ludu źródłem pociechy i znakiem nadziei[10].

Spójrzmy na Panią naszą wziętą już do nieba. „I jak podróżnik przysłania sobie ręką oczy, aby zobaczyć szerszą panoramę i szuka wokół siebie jakiejś ludzkiej postaci, która by mu powiedziała coś o tych widokach, tak samo my, którzy patrzymy na Boga oczyma przysłoniętymi, rozpoznajemy i pozdrawiamy czysto ludzką postać przy Jego tronie. Okręt zakończył swój bieg, dotarł do przeznaczenia, zaistniała już ludzka doskonałość. I patrząc na Nią, przez to arcydzieło Bożego stosunku do człowieka, jaśniej i pełniej widzimy Boga”[11].

Wszystkie przywileje Maryi maja związek z Jej Macierzyństwem, a tym samym z naszym odkupieniem. Maryja Wniebowzięta jest obrazem i zapowiedzią Kościoła, który znajduje się w drodze do Ojczyzny. Jak w niebie „ doznaje już chwały co do ciała i duszy, będąc obrazem i początkiem Kościoła mającego osiągnąć pełnię w przyszłym wieku, tak tu na ziemi, póki nie nadejdzie dezień Pański, przyświeca Ludowi Bożemu pielgrzymującemu, jako znak pewnej nadziei i pociechy”[12].

„Przez tajemnicę wniebowzięcia, Maryja sama doznała w sposób definitywny skutków tego jedynego pośrednictwa, którym jest pośrednictwo Chrystusa Odkupiciela świata i zmartwychwstałego Pana (…). W tajemnicy wniebowzięcia wyraża się ta wiara Kościoła, że Maryja jest zjednoczona z Chrystusem ‹‹węzłem ścisłym i nierozerwalnym››[13]. Jest Ona także gwarancją i dowodem, że jako Jej dzieci znajdziemy się kiedyś w naszym uwielbionym ciele przy Chrystusie. Kiedy rozważamy fakt, iż nasza Matka znajduje się tam, w górze, widzi nas i patrzy na nas oczyma pełnymi czułości, nasze dążenie do nieba nabiera skrzydeł[14]. Im bardziej jesteśmy potrzebujący, z tym większą miłością na nas patrzy. „ Ma też to zadania, własnie Matki, pośredniczki łaski, w tym ostatecznym przyjściu[15].

Jest Ona wielką orędowniczką przed Najwyższym. Chociaż nasze ziemskie życie jawi nam się jako padół łez,  gdyż nie brakuje ofiar, kar (przede wszystkim brakuje nam nieba), to również Pan daje nam wiele radości i mamy nadzieje Chwały, żebyśmy mogli kroczyć naprzód z optymizmem. Wśród powodów do naszej radości znajduje się Najświętsza Maryja Panna. Ona jest życiem, słodyczą i naszą nadzieją: w zyciu chrzescijanina daje się odczuć czułość Matki.  One miłosierne oczy Twoje na nas zwróć – wzywamyJą Oczy Najświętszej Maryi Panny, tak jak oczy Jej Syna, są pełne miłosierdzia, współczucia. Nigdy nie odmawia pomocy temu, kto prosi o Jej opiekę:  nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego , kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę prosi[16]

Starajmy się uciekać częściej do wstawienictwa Panny Maryi, Królowej nieba i ziemi. Zwracajmy się do Ucieczki grzeszników; i mówmy do Niej: Ukaż nam Jezusa, którego najbardziej potrzebujemu.

Jakąż pewność, jakąż radość posiada człowiek, który w każdej sytuacji zwraca się do Najświętszej Maryi Panny  - z prostotą i ufnością dziecka wobec matki ! „ Jak uległe narzędzie w ręku Boga na niebiosach – pisze pewien Ojciec Kościoła – tak chciałbym być poddany Pannie Maryi, całkowicie oddany Jej służbie. Użycz mi tego Jezu, Boże i Synu Człowieczy. Panie wszechrzeczy i Synu swej Służebnicy(…). Spraw, żebym służył Twej Matce tak, jak Ty uznajesz mnie swoim sługą; aby Ona była moją Panią na ziemi tak, jak Ty jesteś moim Panem na całą wieczność”[17].

Powinniśmy się zastanowić nad naszym codziennym obcowaniem z Nią. „ Jeżeli jesteś dumny z tego, że jesteś dzieckiem Najświętszej Maryi Panny, zapytaj samego siebie: ile przejawów mego oddania się Pannie Świętej okazałem w ciągu całego dnia, od rana do nocy?”[18]. Anioł Pański, Różaniec, trzy Zdrowaś Maryjo  wieczorem…

15.3     O Maryjo, w niebo uniesiona,
            Nad anielskie chóry wywyższona !
            Pan uwielbił duszę Twa i ciało,
            Wziął do  nieba i ozdobił chwałą
[19].

Wniebowzięcie Maryi jest bezcenną zapowiedzią naszego zmartwychwstania i zasadza się na Zmartwychwstaniu Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne do swego chwalebnego ciała[20]. Dlatego św. Paweł przypomina nam w dzisiejszym czytaniu[21]; jeżeli śmierć przyszła przez człowieka (przez grzech Adama), również przez człowieka, Chrystusa, przyszło zmartwychwstanie. Przez Niego wszyscy powrócą do życia, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem Ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu Ojcu….

Czy to przyjście Chrystusa, o którym mówi Apostoł „nie powinno było dokonać się w tym jednym przypadku (Dziewicy) w sposób wyjątkowy, żeby nie powiedzieć ‹‹natychmiast››, to znaczy w chwili zakończenia życia ziemskiego? (…). Stąd ten kres życia, który dla wszystkich ludzi oznacza śmierć, w przypadku Maryi, Tradycja nazywa raczej zaśnięciem.

Assumpta est Maria in caelum, gaudent Angeli! Et gaudet Ecclesia!  Uroczystość dzisiejsza jest dla nas jakby kontunuacją Paschy i Zmartwychwstania Pana. I jest równocześnie znakiem i źródłem nadziei życia wiecznego i przyszłego zmartwychwstania”[22].

„Doświadczenie śmierci wzbogaciło osobę Dziewicy: dzieląc powszechny los ludzki, z większą skutecznością może pełnić swoje macierzyństwo duchowe wobec tych, którzy zbliżają się do ostatniej chwili życia”[23] – naucza nas Św. Jan Paweł II. Uroczystość dzisiejsza napełnia nas ufnością w naszych prośbach. „Wstąpiła do Nieba nasza Orędowniczka, aby jako Matka Sędziego i Matka Miłosierdzia prowadzić sprawy naszego zbawienia”[24]. Ona ustawicznie ożywia naszą nadzieję. „Jesteśmy jeszcze pielgrzymami, lecz wyprzedziła nas nasza Matka i ukazuje nam koniec naszej drogi: powtarza nam, że dojście jest możliwe i że, jeżeli będziemy wierni, dojdziemy. Gdyż Najświętsza Maryja Panna jest nie tylko jaszym przykładem: jest wspomożycielką chrześcijan. I wobec naszej prośby -  Monstra te esse Matrem (Hymn liturgiczny  Ave maris stella) – nie potrafi i nie chce odmówić swoim dzieciom macierzyńskiej pieczy (…)

Cor Marie Dulcissimum, iter para tutum: Najsłodsze Serce Maryi, daj siłę i pewność naszej ziemskiej wędrówce: Ty sama bądź naszą drogą, ponieważ Ty znasz ścieżki i skróty, które przez Twoją miłość prowadzą do miłości Jezusa Chrystusa”[25].

* Kościół od pierwszych wieków (V-VI w.) zgodnie wyznawał wiarę we Wniebowstąpienie Najświętszej Maryi Panny z ciałem i duszą, co wynika z Liturgii, dokumentów pobożności, pism Ojców i Doktorów Kościoła. Ta wielowiekowa i powszechna wiara, potwierdzona przez cały Episkopat i List Apostolski z 1 V 1946r., stanowi uzasadnienie definicji dogmatyczne, dokonanej przez Pisa XII w dniu 1 XI 1950r.[1] Rdz 3,15.
[2] Ap 12,1.
[3] Psalm responsoryjny, Ps 45(44), 12.
[4] Św. Jan Paweł II, Audiencja generalna, 25 VII 1997.
[5] Tamże.
[6] Pius XII, Bulla  Munificentissimus Deus.
[7] Tamże.
[8] Św.Josemaŕia Escrivá, Różaniec Święty, IV Tajemnica Chwalebna
[9] Św. Tomasz z Akwinu,  Suma teologiczna, Suplement, zag. 84, art.1, ad 1.
[10] Mszał Rzymski, Prefacja o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny.
[11] R.A.Knox, Kazania na uroczystość Wniebowzięcia Najświęszej Maryi Panny, 15 VIII 1954.
[12] Sobór Watykański II, Konstutycja dogmatyczna Lumen gentium, 68.
[13] Św. Jan Paweł II, Encyklika  Redemptoris Mater,41.
[14] Por. Św. Paweł VI, Przemówienie, 15 VIII 1963.
[15] Św. Jan Paweł II, dz.cyt.
[16] Modlitwa św. Bernarda.
[17] Św. Ildefons z Toledo,  Libro sobre la Virginidad perpetua de Santa Maria, 12.
[18] Św.Josemaŕia Escrivá, Kuźnia, 433
[19] J.Siedlecki,  Śpiewnik kościelny, Kraków 1990, s. 368.
[20] Flp 3,21.
[21] 1 Kor 15, 20-26.
[22] Św. Jan Paweł II, Homilia, 15 VIII 1980.
[23] Tamże, Audiencja generalna, 25 VI 1997.
[24] Św. Bernard, Homilia na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, 1.
[25] Św. Josemaŕia Escrivá, To Chrystus przechodzi,177-178.
Francisco Fernandez Carvajal. "Rozmowy z Bogiem".
drukuj..

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies we własnej przeglądarce internetowej. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności