szukaj
Wyślij rozważanie na email
:
Rozważania na każdy dzień

wtorek, 04 maja 2021

Piąty Tydzień Wielkanocny – Wtorek
77. POKÓJ ZOSTAWIAM WAM

     1. Pan daje pokój swoim uczniom.
2. Prawdziwy pokój jest owocem Ducha Świętego. Posłannictwo czynienia pokoju na świecie.
3. Chrześcijanie siewcami pokoju i radości. Maryja Królową pokoju.

77.1 Ewangelia mszalna przytacza jedną z obietnic Jezusa danych uczniom podczas Ostatniej Wieczerzy, która urzeczywistniła się po Zmartwychwstaniu: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję”.
     więcej..

środa, 05 maja 2021

Piąty Tydzień Wielkanocny – Środa
78. KRZEW WINNY I LATOROŚLE

1. Jezus Chrystus prawdziwym krzewem winnym. Życie Boże w duszy.
2. Znaczenie cierpienia i umartwienia. Częsta spowiedź.
3. Zjednoczenie z Chrystusem. Owocne apostolstwo.

78.1 ... Naród wybrany z powodu swej niewdzięczności często był przyrównywany do zaniedbanej winnicy. Pismo święte mówi o zniszczeniu i odrodzeniu winnicy przeniesionej z Egiptu na inną ziemię. Prorok Izajasz przekazuje skargę Pana, który dbał o swoją winnicę spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody...

     więcej..

czwartek, 06 maja 2021

38. ŚW. APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA
ŚWIĘTO

                     1. Powołanie Apostołów Filipa i Jakuba.
                     2. Bliskość Jezusa.

                     3. Apostolstwo. Zaufanie w moc środków nadprzyrodzonych.

38.1 Wśród Galilejczyków, którzy mieli szczęście zostać uczniami Jezusa, znalazł się Filip, syn Alfeusza, i Jakub Mniejszy. Jakub urodził się w Kanie Galilejskiej, w pobliżu Nazaretu, i był krewnym Pana.

     więcej..

piątek, 07 maja 2021

Piąty Tydzień Wielkanocny – Piątek
80. ZNACZENIE PRZYJAŹNI

1. Jezus najlepszym Przyjacielem. Prawdziwy sens przyjaźni.
2. Przyjaźń wielkim dobrem ludzkim i nadprzyrodzonym. Cechy prawdziwej przyjaźni.
3. Apostolstwo wśród przyjaciół.

80.1 „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi (...). Już was nie nazywam sługami (...), ale nazwałem was przyjaciółmi” – mówi Pan w Ewangelii mszalnej.

     więcej..

sobota, 08 maja 2021

39. ŚW. STANISŁAWA
BISKUPA i MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI

UROCZYSTOŚĆ

1. Św. Stanisław - obrońca prymatu wartości duchowych.
              2. Niebezpieczeństwo relatywizmu.
              3. Tolerancja i nieustępliwość. Działanie na rzecz dobra wspólnego.

39.1 Św. Stanisław, biskup krakowski i męczennik, razem ze św. Wojciechem jest głównym patronem Polski. Pojawił się w momencie, w którym wiara nowo ochrzczonego ludu domagała się umocnienia, a szczególnie potwierdzenia w codziennym życiu i obyczajach.
     więcej..

niedziela, 09 maja 2021

Szósta Niedziela Wielkanocna
82. NADZIEJA NIEBA

1. Zostaliśmy stworzeni dla Nieba. Nadzieja nieba.
2. Co Bóg objawił o życiu wiecznym?
3. Zmartwychwstanie ciał. Zdecydowana i radosna walka o osiągnięcie nieba.

82.1 W ciągu tych czterdziestu dni pomiędzy Wielkanocą a Wniebowstąpieniem Pańskim, Kościół zachęca nas, żebyśmy zapatrzyli się w Niebo, naszą wieczystą Ojczyznę, do której wzywa nas Pan. Ta zachęta nasila się w miarę zbliżania się dnia, w którym Jezus wznosi się, by zasiąść po prawicy Ojca.

     więcej..

Trzeci Tydzień Wielkanocny – Czwartek
65. CHLEB ŻYCIA WIECZNEGO

1. Zapowiedź Eucharystii świętej w synagodze w Kafarnaum. Pan wymaga od nas żywej wiary.
2. Tajemnica wiary. Przeistoczenie.
3. Owoce Komunii świętej w duszy.

65.1 „Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze” (J 6, 48-50). Zdumiewająca i cudowna jest zapowiedź, którą poczynił Jezus w synagodze w Kafarnaum. Czytamy o niej w dzisiejszej Ewangelii mszalnej (J 6, 44-51). Pan mówi: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało [wydane] za życie świata”.

Jezus odsłania wielką tajemnicę Eucharystii świętej. Jego słowa są tak jednoznaczne, że wykluczają jakąkolwiek inną interpretację. Gdy przyjmuje się je w wierze, ufając w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii, wówczas słowa Jezusa stają się jasne i nieomylne, i ukazują nam nieskończoną miłość Boga wobec nas.

Adoro te devote, latens Deitas, quae sub his figuris vere latitas: Zbliżam się w pokorze i niskości swej, wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej – śpiewamy w hymnie na cześć Eucharystii świętej, ułożonym przez świętego Tomasza z Akwinu, który od wieków jest elementem liturgii Kościoła[1]. Słowa wiary i pobożności mogą nam pomóc w wyrażeniu naszej miłości, ponieważ zawierają podsumowanie zasadniczych punktów doktryny katolickiej o świętej Tajemnicy.

Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej… – powtarzamy w głębi serca, powoli, z wiarą, nadzieją i miłością. Ci, którzy byli w synagodze i słyszeli Jezusa, zrozumieli głęboki sens Jego słów. Gdyby je zrozumieli w sposób symboliczny lub obrazowy, nie byliby tak zdumieni i zmieszani, jak to opisuje święty Jan, i nie byłoby to powodem do opuszczenia Go tego dnia przez tak wielu. „Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?” (J 6, 60) powiadają odchodząc. Jest trudna i pozostanie trudna dla tych, którzy nie są dobrze usposobieni, którzy nie dopuszczają myśli, że Jezus z Nazaretu, Bóg, który stał się człowiekiem, w ten sposób oddaje się ludziom z miłości. Wielbię Twój majestat, skryty w Hostii tej… – mówimy do Niego w naszej modlitwie, okazując Mu miłość, wdzięczność i pokorne przyjęcie. Jest to postawa nieodzowna, by zbliżyć się do tajemnicy Miłości. „Cóż większego Jezus mógł uczynić dla nas? Prawdziwie, w Eucharystii objawia nam miłość, która posuwa się «aż do końca» (por. J 13, 1) – miłość, która nie zna miary”[2].

Tibi se cor meum totum subiicit, quia te contemplans totum deficit: Tobie dziś w ofierze serce daję swe, o utwierdzaj w wierze, Jezu, dzieci swe - powtarzamy Panu po wielokroć, ponieważ istnieje wielu niedowiarków. Również nas, którzy chcemy iść za Nim, Pan pyta: Czyż i wy chcecie odejść? (J 6, 67). Na widok zamętu, jaki ogarnął tylu chrześcijan odłączonych od wiary, nieczułych na sprawy nadprzyrodzone, nasza miłość się potęguje: Tibi se cor meum totum subiicit... Powinniśmy mieć mocną wiarę w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii: „Wierzymy, że tak jak chleb i wino konsekrowane przez Pana podczas Ostatniej Wieczerzy przemieniły się w Ciało Jego i Jego Krew, które niebawem miały być za nas na krzyżu ofiarowane, również chleb i wino konsekrowane przez kapłana przemieniają się w Ciało i Krew Chrystusa zasiadającego w chwale niebieskiej. Wierzymy, że tajemna obecność Pana pod postacią tych rzeczy, które naszym zmysłom w dalszym ciągu okazują się takimi jak przedtem, jest prawdziwa, rzeczywista i substancjalna”[3].

65.2 Nie można ujmować znaczenia słowom Chrystusa: Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało [wydane] za życie świata.

„Oto wielka tajemnica wiary” – głosimy bezpośrednio po Konsekracji[4]. Jest to kamień probierczy wiary chrześcijańskiej. Dzięki przeistoczeniu chleb i wino „nie są już pospolitym chlebem i pospolitym napojem, lecz znakiem rzeczy świętej i znakiem duchowego pokarmu; ale dlatego przybierają nowe znaczenie i nowy cel, ponieważ zawierają rzeczywistość, którą słusznie nazywamy ontologiczną. Pod wspomnianymi bowiem postaciami nie kryje się już to, co było przedtem, lecz coś zupełnie innego (...), ponieważ po przemianie substancji, czyli istoty chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa, nie pozostaje już nic z chleba i wina, poza samymi postaciami, pod którymi przebywa Chrystus cały i nieuszczuplony, w swej fizycznej rzeczywistości, obecny nawet ciałem, chociaż nie w ten sam sposób, w jaki ciała są umiejscowione w przestrzeni”[5].

„Sobór Trydencki streszcza wiarę katolicką, nauczając: Ponieważ Chrystus, nasz Odkupiciel, powiedział, że to, co podawał pod postacią chleba, jest prawdziwie Jego ciałem, przeto zawsze było w Kościele Bożym to przekonanie, które święty Sobór wyraża dzisiaj na nowo, że przez konsekrację chleba i wina dokonuje się przemiana całej substancji chleba w substancję Ciała Chrystusa, Pana naszego, i całej substancji wina w substancję Jego Krwi. Święty Kościół katolicki słusznie i właściwie nazwał tę przemianę przeistoczeniem”[6].

Spoglądamy na Jezusa obecnego w tabernakulum, może z odległości kilku metrów albo może podążając myślą ku najbliższemu kościołowi, i mówimy do Niego, że dzięki wierze wiemy, iż jest tam obecny. Wierzymy mocno w obietnicę, którą złożył w Kafarnaum i którą spełnił później w Wieczerniku: Credo quidquid dixit Dei Filius: nil hoc verbo veritatis verius:Ja jedynie wierzyć Twej nauce chcę, że w postaci chleba utaiłeś się![7]

„Wierzę, chcę wierzyć – napisała święta Urszula Ledóchowska – to pewne, ale często klęczę przed tabernakulum i nie wiem, co Chrystusowi powiedzieć. Dlaczego? Bo wiara moja jest tylko powierzchowna, bo nie zdaję sobie sprawy tak naprawdę z tego, że klęczę u stóp Jezusa, Boga-Człowieka, że On mnie widzi, słyszy i bardzo kocha”[8].

Nasza wiara i miłość muszą się szczególnie wyrażać w momencie Komunii świętej. Przyjmujemy Jezusa Chrystusa, Chleb żywy, który zstąpił z Nieba, pokarm absolutnie niezbędny, żeby dojść do celu.

W Komunii świętej oddaje się nam sam Chrystus, doskonały Bóg i doskonały Człowiek, tajemniczo ukryty, lecz pragnący użyczyć nam życia Bożego. Gdy Go przyjmujemy w sakramencie, Jego Bóstwo działa w naszej duszy poprzez Jego chwalebne Człowieczeństwo z większą intensywnością niż wtedy, gdy przebywał tu na ziemi. Żaden z uzdrowionych przez Niego, ani Bartymeusz, ani paralityk z Kafarnaum, ani trędowaty, nie był tak blisko Chrystusa, tego samego Chrystusa, jak jesteśmy my w każdej Komunii świętej. Owoce, które w naszej duszy rodzi Chleb żywy, Jezus, są niezliczone i nieskończenie bogate. Kościół ujmuje to w następujących słowach: „Wszystkie skutki, jakie materialny pokarm i napój wywołują w życiu cielesnym: odżywianie, wzrost, odnowę i przyjemność – ten sakrament dokonuje w odniesieniu do życia duchowego”[9].

Jezus czeka na nas ukryty pod postaciami sakramentalnymi. Pozostał z nami, byśmy Go przyjmowali, byśmy się umacniali w miłości. Zastanówmy się dzisiaj, jaka jest nasza wiara, jaka jest nasza miłość, jak przygotowujemy się do każdej Komunii świętej. Powiedzmy Mu za Piotrem: A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Bożym (J 6, 69). Ty jesteś Odkupicielem, sensem naszego życia.

65.3 Komunia święta podtrzymuje życie duszy w podobny sposób, jak pokarm materialny podtrzymuje ciało. Przyjęcie Eucharystii świętej utrzymuje chrześcijanina w stanie łaski Bożej, gdyż dusza odzyskuje siły, które ustawicznie się wyczerpują z powodu ran pozostawionych w niej przez grzech pierworodny i grzechy osobiste. Komunia święta podtrzymuje życie Boże w duszy, wyrywając ją z oschłości, pomaga unikać grzechu śmiertelnego oraz skutecznie walczyć z grzechami powszednimi.

Eucharystia święta wzmaga również życie nadprzyrodzone, powoduje jego wzrost i rozwój. Nasycając duchowo, wszczepia w duszę większe pragnienie dóbr wiecznych: „Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6, 35). „Pokarm materialny przede wszystkim zamienia się w tego, kto go spożywa, przywraca to, co utracił, i wzmaga jego siły życiowe. Pokarm duchowy natomiast zamienia w siebie tego, kto go spożywa, i w ten sposób właściwym skutkiem tego sakramentu jest przemiana człowieka w Chrystusa, aby już nie żył on, lecz Chrystus w nim. W wyniku tego odnosi podwójny skutek - przywraca straty duchowe spowodowane przez grzechy i ułomności oraz potęguje moc cnót”[10].

Wreszcie łaska, którą otrzymujemy w każdej Komunii świętej, upaja tego, kto przyjmuje ją z należytym usposobieniem. Z niczym nie da się porównać radości z Eucharystii świętej, przyjaźni i bliskości Jezusa obecnego w nas samych. „Podczas swego ziemskiego życia Jezus Chrystus nigdy nie przechodził przez żadne miejsce, nie rozlewając obficie swoich błogosławieństw, z czego możemy wnioskować, jak wielkie i bezcenne są dary, które otrzymują ci, co mają szczęście przyjmować Go w Komunii świętej. Inaczej mówiąc, największe nasze szczęście na tym świecie polega na przyjmowaniu Jezusa w Komunii świętej”[11].

Komunia święta jest „środkiem, który zaspokaja nasze codzienne potrzeby”[12], lekarstwem nieśmiertelności, antidotum przeciwko śmierci i pokarmem na życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Użycza duszy pokoju i radości Chrystusa. Jest prawdziwie zadatkiem wiecznej szczęśliwości.

Żadna z pobożnych praktyk nie posiada takiego skutku uświęcającego, który można byłoby porównać z godnym przyjęciem tego sakramentu. W nim nie tylko otrzymujemy łaskę, ale samo źródło, z którego ona wypływa. Wszystkie sakramenty przyporządkowane są Eucharystii świętej i ona jest ich ośrodkiem[13].

Ukryty pod postacią chleba Jezus pragnie, byśmy często Go przyjmowali, zaprasza nas na ucztę. Wielu zaproszonych gości nie przyszło. Jezus czeka na nas i równocześnie posyła nas do innych, byśmy im oznajmili, że oczekuje na nich w tabernakulum.

Najświętsza Maryja Panna, jeżeli Ją poprosimy, pomoże nam przystępować do Komunii świętej każdego dnia z lepszym usposobieniem.[1] Fragment hymnu Adoro te devote (Zbliżam się w pokorze), cyt. za: ks. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, s. 641 (tekst łaciński) i 260 (tekst polski).
[2]
Św. Jan Paweł II, enc. Ecclesia de Eucharistia, 11.
[3]
Św. Paweł VI, Wyznanie wiary Ludu Bożego, 7.
[4]
Mszał Rzymski, Obrzędy Mszy św., Pierwsza modlitwa eucharystyczna czyli Kanon Rzymski, Pierwsza aklamacja.
[5]
Św. Paweł VI, enc. Mysterium fidei.
[6]
Katechizm Kościoła Katolickiego, 1376.
[7]
Fragment hymnu Adoro te devote (Zbliżam się w pokorze), cyt. za: ks. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, s. 641 (tekst łaciński) i 260 (tekst polski).
[8]
Św. Urszula Ledóchowska, Myśli, Warszawa 1989, s. 17.
[9]
Sobór Florencki, Bulla Unii z Ormianami Exultate Deo, 16d.
[10]
 Św. Tomasz z Akwinu, Komentarz do Księgi IV Sentencji, d. 12, zag. 2, art. 11.
[11]
Św. Jan Maria Vianney, Kazanie o Komunii świętej.
[12]
Św. Ambroży, O tajemnicach, 4.
[13]
Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, III, zag. 65, art. 3.

Francisco Fernandez Carvajal. "Rozmowy z Bogiem".
drukuj..

Ta strona używa pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies we własnej przeglądarce internetowej. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności